Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2010

Dots (get your cursor on them!)

<How awesome is that!!>

Reposted fromsawb sawb viaaltopalto altopalto
0687 64d5
Reposted fromfojtu fojtu viamaraskowa maraskowa
2454 92a5 500
Reposted fromwombinka wombinka viamaraskowa maraskowa
9682 1131
bones
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viamaraskowa maraskowa
1237 6ba1 500
Radość u inteligentnych ludzi jest najrzadszą rzeczą, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromvaka vaka viaeight eight

November 25 2010

2845 dfee
Ale faza
Reposted fromszczypiorstwo szczypiorstwo viamaraskowa maraskowa
9392 02ff
Reposted fromgusta-blu gusta-blu
Reposted byMiniTruthMrCoffeareyouboredwandi
Nie wiem o co chodzi, ale będę pisać po polsku. Już mi wystarczy, że na Tumblr się produkuję. No tak. Soup. Nie mam pojęcia, jak na to wpadłam, ale zostaję, chociaż pewnie i tak zostawię tę stronę, jak wszystko inne. Chyba że soup.io stanie się naprawdę popularny. Jego kameralność niespecjalnie mnie zadowala, a i nad interfejsem mogliby trochę popracować. Bo jeszcze nie kumam.
So yeah, apparently I am really bored.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl